Algemene Voorwaarden

Besloten vennootschap

 1. Sieswerda Familierecht B.V. (hierna: Sieswerda Familierecht) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de rechtspraktijk. Sieswerda Familierecht is gevestigd te Bloemendaal en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 71905936. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van degenen die door middel van (een) holdingvennootschap(pen) aandelen houden in Sieswerda Familierecht (hierna aangeduid als “Partner” of Partners”).

 
Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Sieswerda Familierecht en op alle rechtsverhoudingen van Sieswerda Familierecht met derden. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van de (rechts)personen die voor Sieswerda Familierecht werkzaam zijn of zijn geweest in relatie tot opdrachtgever, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen Sieswerda Familierecht aansprakelijk zou kunnen zijn, alsmede ten behoeve van alle rechtsopvolgers van de Partner. Niet alleen Sieswerda Familierecht maar ook de Partner en de (rechts)personen zoals hiervoor genoemd en derden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

 
Opdracht

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Sieswerda Familierecht is een overeenkomst van opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle opdrachten behelzen inspannings-verbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Sieswerda Familierecht, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Aandeelhouder(s) van Sieswerda Familierecht, hun bestuurder(s), alsmede degenen die voor Sieswerda Familierecht werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 3. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

 
Inschakelen derden

 1. Bij de uitvoering van opdrachten is Sieswerda Familierecht gerechtigd derden in te schakelen. Sieswerda Familierecht is door de opdrachtgever gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. Sieswerda Familierecht is voor de gedragingen en/of de tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. Sieswerda Familierecht zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de opdrachtgever plegen. Dit overleg over de inschakeling van derden geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders en evenmin indien een procesadvocaat in een ander arrondissement wordt ingeschakeld.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Sieswerda Familierecht tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Sieswerda Familierecht in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de door Sieswerda Familierecht voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 
Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Sieswerda Familierecht naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Sieswerda Familierecht ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.
 4. Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft nadat hierom is verzocht door Sieswerda Familierecht of in enig ander opzicht de behandelaar niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren, is Sieswerda Familierecht gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden .

 
Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Sieswerda Familierecht is beperkt tot het bedrag waarop de door Sieswerda Familierecht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Sieswerda Familierecht onder die verzekering. Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Sieswerda Familierecht.
 2. De aansprakelijkheid van de advocaten van Sieswerda Familierecht voor schade aan personen en/of zaken is beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 3. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in artikel 14 genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Sieswerda Familierecht jegens opdrachtgever in zijn totaliteit beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden (in verband waarmee de schade is ontstaan) door Sieswerda Familierecht aan opdrachtgever in rekening is, dan wel zal worden gebracht voor de werkzaamheden in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling, met een maximum van € 7.000,- (zegge: zeven duizend euro).
 4. De beperking van de aansprakelijkheid van Sieswerda Familierecht geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Sieswerda Familierecht of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
 5. Iedere aansprakelijkheid (ongeacht de grondslag) van werknemers of andere natuurlijke personen die bij Sieswerda Familierecht in dienst zijn (geweest) of waarmee Sieswerda Familierecht in het kader van de uitvoering van de opdracht een overeenkomst heeft gesloten en welke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Deze personen kunnen zich jegens de opdrachtgever bij wijze van derdenbeding op (de aansprakelijkheidsbeperking in) deze Algemene Voorwaarden beroepen.
 6. De in artikelen 14 tot en met 18 vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de schade is veroorzaakt door (gebreken in de) bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Sieswerda Familierecht aansprakelijk is. Dit geldt ook als een derde schadevergoeding vordert op grond van een van de opdrachtgever overgenomen of verkregen recht.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Sieswerda Familierecht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Sieswerda Familierecht.

 
Honorarium

 1. De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens (tussentijdse) tariefaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast.
 2. Betaling van iedere declaratie door de opdrachtgever dient te geschieden binnen de op de declaratie vermelde termijn. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en kan aan de opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht van 1% per maand. Indien na te zijn aangemaand geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Bij niet betaling van de door of in opdracht van Sieswerda Familierecht voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden of als niet betaald dreigt te worden, is Sieswerda Familierecht gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van ieder aansprakelijkheid van Sieswerda Familierecht voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 4. Sieswerda Familierecht is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium, verschotten, waaronder griffierechten (belast dan wel onbelast) en omzetbelasting te verlangen. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort en/of een procedure wordt niet bij de rechtbank aanhangig gemaakt, indien opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van zijn declaraties. Indien sprake is van een voorschot wordt dit, behoudens andersluidende afspraken, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.
 5. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt, wordt het voorschot niet verrekend met tussentijdse declaraties, maar eerst met de einddeclaratie. Een eventueel restant voorschot wordt aan het einde van de opdracht gerestitueerd zonder dat daarover rente verschuldigd is. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt en er is sprake van niet betaling door de opdrachtgever, is Sieswerda Familierecht gerechtigd het betaalde voorschot te verrekenen met de oudste openstaande declaratie.

 
Derdengelden

 1. Sieswerda Familierecht is vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben, omdat geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur worden ontvangen. Als Sieswerda Familierecht toch met derdengelden wordt geconfronteerd, dan worden deze hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij via een stichting derdengelden geleid.

 
Vernietiging dossiers

 1. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar worden bewaard (gerekend vanaf de datum van de laatste declaratie), waarna Sieswerda Familierecht het recht heeft zonder nadere aankondiging het dossier te vernietigen.

 
Beveiliging gegevens

 1. Sieswerda Familierecht neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en van derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Sieswerda Familierecht is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.
 2. De opdrachtgever verleent toestemming om in verband met de opdracht binnen de organisatie van Sieswerda Familierecht de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Sieswerda Familierecht voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel relatiebeheer. De opdrachtgever verleent ook toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder internet en e-mail.

 
Klachtenregeling

 1. Sieswerda Familierecht beschikt over een klachtenregeling, welke van toepassing is op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Sieswerda Familierecht en op alle rechtsverhoudingen van Sieswerda Familierecht met opdrachtgevers. Deze klachtenregeling zal op verzoek worden toegezonden. Sieswerda Familierecht behandelt iedere ontvangen klacht van een opdrachtgever overeenkomstig deze klachtenregeling. Klachten die niet conform de klachtenregeling kunnen worden opgelost, kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank.

 
Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding tussen Sieswerda Familierecht en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem of, naar keuze van Sieswerda Familierecht, de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 juli 2018.